วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:41 น.

ภูมิภาค

“ขอนแก่น” นำร่อง! ทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 11.45 น.

นำร่องให้จังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยกลไก มาตรการ เครื่องมือ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วิชาการ ภาครัฐ และท้องถิ่น

 


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน (ดีป้า) ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสวัสดีปีใหม่และนำเรียนการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2565-2569 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำแผนยุทธศาตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ.2561-2564) เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฐานบริการและดิจิทัล ด้วยกลไก มาตรการ เครื่องมือ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วิชาการ ภาครัฐ และท้องถิ่น

 


   

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน (ดีป้า) กล่าวว่า ในการดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนส่งเสริมฯระดับประเทศฉบับที่ 1 จะหมดลงในปี 2564 และแผนส่งเสริมฯระดับประเทศฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 กำลังจะเริ่มดำเนินการจัดทำ และได้กำหนดจังหวัดนำร่องที่จะดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับจังหวัดขึ้น 8 จังหวัด เพื่อให้จังหวัดได้มีแผนส่งเสริมฯเป็นของตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและรับนโยบายจากรัฐบาลกลางเพื่อให้สอดคล้องกันมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจังหวัดนำร่องประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา พิษณุโลก ระยอง การเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 


   

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่าในครั้งนี้ได้แจ้งและหารือถึงกรอบแนวทางการนำข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2565-2569 และเมื่อยกร่างแผนฯแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. จ.ขก.) ให้ได้รับทราบและขอความเห็นเป็นลำดับถัดไป

 


   

นายธวัชชัย กล่าวด้วยว่าโดยคาดว่าการดำเนินจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ถัดจากนั้นได้เข้าพบกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายรุจติศักดิ์ รังษี เพื่อหารือและแจ้งให้ทราบถึงการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งแจ้งถึงกำหนดการและขั้นตอนที่จะนัดหมายประชุมเพื่อนำ(ร่าง)แผนส่งเสริมฯจังหวัดขอนแก่นเสนอต่อผู้บริหารระดับจังหวัดและ คณะกรรมการ ก.บ.จ. จ.ขก. ตามขั้นตอนต่อไป.