วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:27 น.

ภูมิภาค

นครปฐม รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.45 น.

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล หน่วยงานราชการ และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการดังกล่าว ในการนี้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 20 ศูนย์ ต่อไป

 


เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก และประเทศไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันช่วยเหลือเยียวยา รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้ความร่วมมือตามมาตรการของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตินี้ไปพร้อมกันได้ อีกทั้ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงให้ความห่วงใย พร้อมประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ อาทิ การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัยหรือการเอื้อเฟื้อสำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอและประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนตามกำลังความสามารถ

 


เพื่อประโยชน์เกื้อกูล ด้านสาธารณสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่อไป กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำรวจผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งโดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในยามยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 


ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมโยงในลักษณะของพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และราชการ อย่างแท้จริง จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้ 1) ศพอ. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร 2) ศพอ.วัดห้วยจรเข้ 3) ศพอ. วัดกกตาล 4) ศพอ.วัดสำโรง 5) ศพอ.วัดวังตะกู 6) ศพอ.วัดบางหลวง 7) ศพอ.วัดบางไผ่นารถ 8) ศพอ.วัดปรีดาราม 9) ศพอ.วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม 10) ศพอ.วัดหทัยนเรศวร 11) ศพอ.วัดศรีประชาวัฒนาราม 12) ศพอ.วัดโพรงมะเดื่อ 13) ศพอ.วัดสุขวัฒนาราม 14) ศพอ.วัดบางช้างเหนือ 15) ศพอ.วัดพุทธาราม 16) ศพอ.ร.ร.วัดนราภิรมย์ 17) ศพอ.ร.ร.บ้านบางเลน 18) ศพอ.ร.ร.วัดโพธิ์ 19) ศพอ.ร.ร.วัดบัวหวั่น 20) ศพอ.ร.ร.วัดบึงลาดสวาย ต่อจากนั้น นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบบรรจุภัณฑ์พร้อมตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในชุมชนคุณธรรมฯ ในโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัด อีแท่น) 2) ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง “ผลิตภัณฑ์ดินประดิษฐ์” โดยคุณวาสิณี สุขาบูรณ์ และ 3) ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม “ผลิตภัณฑ์ชาดอกบัวหลวง” โดยคุณจงดี เศรษฐอำนวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมได้มีแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ ที่ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน ต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ทางวัฒนธรรม และพัฒนาการตลาดเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป