วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:54 น.

ภูมิภาค

สสจ.พังงา ลุยค้นหาโควิดเชิงรุกอำเภอคุระบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.18 น.
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 บุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ.พังงาและอำเภอคุระบุรี ลงปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก เพื่อคัดกรองค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจและกักตัวในสถานกักกันที่กำหนดไว้ โดยในขณะนี้ มีผู้ที่ถูกสั่งกักกัน จำนวน 48 คน  
 
จากสถานการณ์ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อำเภอคุระบุรี ซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวพม่า  โดยในวันนีั พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นชาวไทย 1 ราย และชาวพม่า 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่  13 ราย ทั้งหมดเป็นลูกจ้างแพปลา และมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน โดยหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก ในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินตรวจคัดกรองเชิงรุก เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่งตรวจ จำนวน 249 คน  และยังคงดำเนินการคัดกรองเชิงรุก อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนชาวอำเภอคุระบุรี เพื่อให้ช่วยกันระมัดระวัง ดูแลตนเอง ตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่มั่นใจหรือมีอาการสงสัยว่า จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อจะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และกักตัวในสถานที่กักกันของรัฐ ต่อไป