วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:18 น.

ภูมิภาค

“เพชรบุรี” เตรียมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหลังพ้นโทษสู่สังคม

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 19.27 น.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ว่า จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง เร่งประสานทุกภาคส่วน เตรียมการช่วยเหลือฯซึ่งเริ่มตั้งแต่การอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวทุกคดี มุ่งเน้น 4 ด้านทั้งร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และอาชีพ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ สามารถกลับตัวกลับใจได้ ให้ผู้พ้นโทษมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองดี ส่งเสริมหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคม

 


“สำหรับผู้พ้นโทษของจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ร้องขอการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งความต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ขอเข้ารับการฝึกวิชาชีพทางด้านช่างซ่อม ช่างตัดผม เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ รวมถึงต้องการทุนการศึกษาบุตร และการรักษาพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษ จะได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพ้นโทษนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หวังให้ผู้พ้นโทษปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับตัวเข้ากับสังคมและครอบครัว ใช้ชีวิตได้ตามปกติ” นายณัฐวุฒิ กล่าว.