วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:58 น.

ภูมิภาค

พช.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.55 น.
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระเจ้า  ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพสตรีระดับจังหวัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 3. เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
 
จึงได้กำหนดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สตรีระดับจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 -25 ปี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 26-45 ปี โดยดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน