วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:31 น.

ภูมิภาค

"OR"จัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 19.27 น.

โออาร์ เดินหน้าสนับสนุน โครงการรักษ์ แอท หนองกุง จ.ขอนแก่น ปลูกจิตสำนึกช่วยเหลือชุมชน สังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

 


   

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนบ้านหนองกุง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดสว่างสุทธาราม และพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านหนองกุง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของ โครงการรักษ์ แอท หนองกุง โดย โออาร์ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและสร้างมูลค่าให้ขยะในพื้นที่ชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม เป็นจุดรวมใจของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างสัมมาอาชีพให้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยกิจกรรมหลักมี 3 กิจกรรม ได้แก่1. กิจกรรมจัดการขยะ มีเป้าหมายขยายเครือข่ายครัวเรือนขยะเพิ่มเป็น 350 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 ของหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน2.กิจกรรมสัมมาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์จากขยะรีไซเคิล สร้างอาชีพให้ชุมชน 3.พัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ ผ่านการศึกษาดูงาน โดยมีวิทยากรนำกระบวนการร่วมวิเคราะห์และวางแผนโครงการ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนปลอดขยะและสร้างสัมมาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

 


   


ทั้งนี้ โออาร์ มีคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับ เก็บ จ่าย น้ำมันและก๊าซให้พื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งการดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ โออาร์ คือ   “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” ที่มีความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่าอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน.

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค