วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:33 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯเมืองคอน เปิดกิจกรรม "ปากพนังสร้างสุข" นำร่องแก้ปัญหาความยากจน

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.24 น.
วันที่ 29 พ.ค. 65 ที่บริเวณที่ทำการกำนันตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรม "ปากพนังสร้างสุข" ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ตลอดถึงพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด
 
กิจกรรม "ปากพนังสร้างสุข" ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ เพื่อให้แก่พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีตามอัธภาพ ซึ่งอำเภอปากพนัง เป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปากพนัง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าหมายครัวเรือนครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วยมิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 499 ครัวเรือน / 1,484 คน   มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 1,042 ครัวเรือน/3,210 คน  มิติที่ 3 ด้านการศึกษา มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 396 ครัวเรือน/1,687 คน มิติที่ 4 ด้านงานทำและรายได้ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 1,480 ครัวเรือน / 4,705 คน และมิติที่ 5 การเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ โดยอำเภอปากพนัง ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จนสามารถแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ได้ครบทุกมิติ 100% ประชาชนมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเพิ่มรายได้ครัวเรือน การผลิตหลอดราโพเชิงพาณิชย์ การปลูกกระบวนการผลิตหลอดราโพ การปลูกกระท่อมแก้จน การเลี้ยงหอยขมในบ่อซิเมนต์และบ่อดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพที่ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

หน้าแรก » ภูมิภาค