วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:18 น.

ภูมิภาค

รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เมืองคอน เปิดโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 20.41 น.

วันนี้ (24 มิ.ย.65) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ที่ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและวิเทศสัมพันธ์ นายสายัณห์ ยุติธรรม  นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสถาบันการเงิน ให้การต้อนรับ  

 
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีในโอกาสที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนา Local Economy  โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุน 4.0 ทั้งด้านกฎหมาย ด้านระบบบัญชี ด้านการพัฒนาธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นไปตามนโยนบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  สำหรับกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เป็นการมอบรางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนก่อให้เกิดผลงาน ตลอดจนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สินค้าและบริการผ่านช่องทางการดำเนินโครงการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ซึ่งรัฐบาลพร้อมช่วยผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป


นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน กล่าวรายงานถึงการดำเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20 ปี ที่ผ่านมา มีพัฒนาการในหลายด้านทั้งการบริหารจัดการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุน หมุนเวียน เพื่อการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ของประชาชนในชุมชนมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชนเพื่อความมั่นคงในฐานราก ของชีวิตและครัวเรือน จัดระบบสวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จํานวน 79,610 กองทุน แยกประเภทเป็น กองทุนหมู่บ้าน จํานวน 75,000กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จํานวน 3,872 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร จํานวน 738 กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียน กว่า 3 แสนล้านบาท จํานวนสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน โดยมีผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม อาทิเช่น ร้านค้าประชารัฐ, สินค้าจากผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน, โรงน้ํา ดื่มชุมชน,แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, สถาบันการเรียนรู้, สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีบทบาท ทําให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น


การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ในส่วนภูมิภาค เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานและแสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆ โดยดําเนินการในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 9 กลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัด กิจกรรมในวันนี้ เป็นครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประกอบด้วย ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจํานวน 300 คน ประกอบด้วย ภายในงานมีการมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง โครงการตาม แนวทางประชารัฐตัวอย่าง และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละจังหวัด และการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ตลอดจนการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวนทั้งสิ้น 1,602 กองทุน แยกเป็น กองทุนหมู่บ้าน จานวน 1,546 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จานวน 56 กองทุน ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จานวน 1,568 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจานวน 19,871 ราย มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จานวน 302,622 ราย

หน้าแรก » ภูมิภาค