วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:52 น.

ประชาสัมพันธ์

สทน.จับมือ กฟผ. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.14 น.

สทน.จับมือ กฟผ. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

 

ปัจจุบัน ประชาชนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร สามารถสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างไร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคประชาชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เนื่องจากความกังวลของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยและอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

                  

สทน. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ สทน. คือการสร้างความตระหนักต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี อันจะนำไปสู่การยอมรับต่อเทคโนโลยีและเกิดการใช้ประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญต่อการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการสร้างตระหนักเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    การเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง          การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้เข้าใจง่ายและ   สร้างความจดจำเพื่อให้สามารถสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องในวงกว้างต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์

 

๑.๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมสาธิตอุปกรณ์การวัดรังสี ให้แก่อาจารย์ประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์

๑.๒ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์เกิดความเข้าใจด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

 

กิจกรรมสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเครื่องรังสี สทน.ผลิตเครื่องวัดรังสีจำนวน 50 ชุด  เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับรังสีในชีวิตประจำวัน โดย กฟผ.และ สทน.จะนำเครื่องวัดรังสีนี้ไปมอบให้โรงเรียนนำร่องในทุกภูมิภาคจำนวน 50  โรงเรียน   และ สทน.จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ไปให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ และสาธิตการใช้เครื่องมือ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปสอบนักเรียนได้ต่อไป