วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:47 น.

ประชาสัมพันธ์

ผส.จัด ประชุมมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐ

วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.43 น.

ผส.จัด ประชุมมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐ

 
 
ผส.จัด ประชุมมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ 
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E๖) ตามแผนการส่งเสริมการมีรายได้ และมีงานทำของผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ และยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ มาตรการที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้รวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทำกิจกรรมเสริมรายได้ โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม อีกทั้ง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ 
เรื่องสังคมสูงอายุ โดย “การทำงานและการสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุ” เป็นการสร้างความยั่งยืน ตามมาตรการหลักที่ ๑ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในเรื่องการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
 
๑) การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น พนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด พนักงานสต๊อกสินค้า และจัดเรียงสินค้าในร้าน “SPAR” สนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุและคนพิการในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” เช่น ตุ๊กตายาดม โดย คลังปัญญาผู้สูงอายุ กระเป๋าผ้า โดย ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 
 
๒) การรับผู้สูงอายุเข้าทำงานในโครงการ “พี่ใหญ่ ไฟแรง” ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย เปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปในตำแหน่ง พนักงานฝ่ายธุระการ บัญชี รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ประจำศูนย์อาหาร เป็นต้น
การจัดประชุมครั้งนี้มีวิทยาก รที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
 
๑) ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ)
 
๒) อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ)และ 
 
๓) กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร (นายอัครราชย์ บุญญาศิริ)
พร้อมทั้งทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือกิจเพื่อสังคม รวมพลังกัน ปรับ เปลี่ยนนโยบาย ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุได้มีงานทำ มีรายได้ รวมถึงผู้สูงอายุหลายท่านมีความรู้ ประสบการณ์ ความถนัดหรือความชำนาญ ที่หลากหลาย โดยการให้โอกาสและดึงศักยภาพที่หลากหลายนั้นออกมาผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในหน่วยงานของท่านตามศักยภาพที่หลากหลายนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ รวมทั้งนำศักยภาพ ความรู้ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มที่ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลเชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์