วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 23:05 น.

ประชาสัมพันธ์

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ Kick off กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564, 18.20 น.
กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ Kick off กิจกรรม 
“ผส ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean”
 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้หน่วยงานภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีคุณภาพ มีการกำกับ จัดระเบียบ และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีความสะอาดควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติหน้าที่และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม ผส. ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ผส.ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในทุกระดับในประเด็นการร่วมรักษาสภาพแวดล้อม ความสะอาด และการประหยัดพลังงานของหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงาน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนที่ทุกคนอยู่อาศัยร่วมกัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาอีกทางหนึ่งด้วย  
  สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ประกอบด้วย 1) การรณรงค์ลดปริมาณขยะ และลดการใช้พลาสติกหรือโฟมโดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าและปิ่นโต 2) ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปิด - เปิดเท่าที่จำเป็น) 3) การใช้น้ำอย่างประหยัด 4) ขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  และกิจกรรมพุธพัฒนา (พัฒนาทุกโต๊ะทำงาน) ซึ่งประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินโครงการ คือ สภาพแวดล้อมของสำนักงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน โดยเน้นย้ำความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งดำเนินการรณรงค์ Kick off พร้อมกันในวันนี้ทั้งในส่วนกลางและ หน่วยงานในสังกัดทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ
 การจัด โครงการ “ผส.ร่วมใจ ลดโลกร้อน Care and Clean” ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม สามารถช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและร่วมเป็นส่วนหนี่งในการลดใช้พลังงานและร่วมรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์