วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:23 น.

ประชาสัมพันธ์

“พลเอกประวิตร” นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.24 น.
“พลเอกประวิตร”  นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก
จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ
 
 
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

 
นายวราวุธ เผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 9 ฉบับ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
นายวราวุธ เผยอีกว่า ที่ประชุมมีการรับทราบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนัก​งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การดำเนินงานเกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 รวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่มีการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว เป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ 
 
อีกทั้งขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ผลทุกชนิด สามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ตัดฟันออก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย