วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:09 น.

ประชาสัมพันธ์

รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.22 น.
รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 
 
 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานและความร่วมมือในเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย
   
 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดำเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบายของประเทศไทย
 
 
 
เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย แผนงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดำเนินนโยบาย BCG model และเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานที่จะต้องคำนึงถึงบริบทความพร้อมของแต่ละประเทศ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อดำเนินการร่วมกัน ทั้งในด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างสมรรถนะ
     
 
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมได้สะท้อนผ่านปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) ซึ่งแสดงถึงมุมมองเชิงนโยบายและความมุ่งมั่นของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และวิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 (living in Harmony with Nature)