วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:47 น.

ประชาสัมพันธ์

พม.จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 08.23 น.
พม.จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “สวัสดิการสังคมและบำนาญที่พอเพียงเพื่อผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน สู่อนาคต”
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดเวทีเสวนา  ทางวิชาการ เรื่อง “สวัสดิการสังคมและบำนาญที่พอเพียงเพื่อผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน สู่อนาคต” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาทางวิชาการ ได้แก่  ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. วรเวศม์  สุวรรณระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร  สโรบล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สวัสดิการสังคมและบำนาญที่พอเพียงเพื่อผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน สู่อนาคต”  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสถานการณ์ของสังคมสูงอายุ สภาพปัญหา และประเด็นท้าทายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและบำนาญที่พอเพียงเพื่อผู้สูงอายุ โดยจะนำผลของการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดังกล่าว มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต และส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสังคมในอนาคตกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์