วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:01 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. โดย สค. จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.45 น.
พม. โดย สค. จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ
 
 
 
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและถุงมือบัตเลอร์ให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 20 คน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นอาชีพขาดแคลนซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ดีอย่างมั่นคง โดย สค. ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ เทคนิค และทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ ได้แก่ Butler Mindset ความต้องการและความคาดหวังเพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานบัตเลอร์

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์