วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:29 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 07.44 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ข่าวแรก...นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตลาดน้ำวัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม มุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งขยะให้ลงถังและชวนให้พี่น้องชาวไทยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและพี่น้องชาวดอนหวาย รวมทั้งสมาชิก ทสม. จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้
 
เรื่องดีๆ...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เรื่องให้เร็วขึ้น เพื่อรองรับการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ได้แก่ 1) เร่งส่งเสริมการใช้สารชีวภาพชีวภัณฑ์ทดแทน 3 สาร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กระทรวงรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดโดยให้ศูนย์วิจัยข้าวพืชไร่พืชสวนใช้ทดสอบในแปลงทดลองทุกภาคทั่วประเทศ 2) เสนอร่างพรบ.เกษตรกรรมยั่งยืน ฉบับที่ พ.ศ....ต่อสภาผู้แทนฯ โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนออยู่ในชั้นกฤษฎีกาแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเข้าสภาผู้แทนฯ ต่อไป ปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรยั่งยืนกว่า 3 ล้านไร่ และจะให้ขยายเป็น 5 ล้านไร่ในเฟสที่หนึ่งโดยเร็ว และ 3) ยกระดับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ สามารถขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ได้ถึง 570,000 ไร่ ที่ผ่านการรับรองออการ์นิค มีอัตราเติบโตร้อยละ 16 ต่อปี เป็นอันดับ 7 ของเอเซีย โดยให้วางเป้าหมายว่าต้องเติบโตขยายตัวร้อยละ 25 ต่อปี เพื่อบรรลุเป้าหมายแรก 1 ล้านไร่ โดยกำลังพิจารณาจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
 
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี ทั้งนี้มี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมทั้ง นายยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วม ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้รับแจ้งจากราษฎรที่เข้ามาเก็บเห็ด ชื่อ นายปรีดา พิมคีรี ราษฎร ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  แจ้งว่า ได้เข้าไปเก็บเห็ดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา-ป่าห้วยคอกควาย (พื้นที่เตรียมการผนวก) ท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พบซากวัวแดง 1 ตัว ถูกเสือกินไปครึ่งท่อน ณ จุดห่างจากบ้านพักของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 2 กิโลเมตร  หลังจากรับแจ้ง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมด้วยทีมวิจัยเสือโคร่ง นำโดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ของ สบอ. 12 และ นายสัตวแพทย์ ของ สบอ. 12 เดินทางไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุ
 
 
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการสมาคมการตลาดเพื่อการเกษตรและอาหารแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และประธานคณะทำงานด้านอาหารและเกษตร องค์การสหประชาชาติ เอเชียแปซิฟิก (UN-AFMA-FAO Annex) และนายคาซูโอธ ทาเคอุชิ ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เป็นประธานร่วมกัน ในการนี้มีผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์