วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:42 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 09.57 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ข่าวแรก...นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วนอุทยานถ้ำเขาวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาฝีมือ ในการปั้นปูน หรือผลิตไม้เทียมจากปูน ช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าไปตัดไม้จากป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ ตามแนวคิดริเริ่มดำริของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เคยไปดูงานที่อุทยานแห่งชาติขุนน้ำ-นางนอน จังหวัดเชียงราย และเล็งเห็นว่าเป็นโครงการฯ ที่ดี มีประโยชน์ สามารถต่อยอด สร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าหน้าที่ ชุมชน และกล่าวว่า พร้อมจะต่อยอดสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาฯ เป็นสินค้าโอทอป (OTOP) ในอนาคตต่อไป
เรื่องดีๆ...นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคายาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนออกเดินทางไปยังศาลาประชาคม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อร่วมคณะชี้แจงโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกร โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม บีเจซี บิ้กซี และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บีเจซี บิ้กซี ในการนี้มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมแสดงความยินดี ณ บ้านสิริวัฒนภักดี เนื่องจากเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ5(6)
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก ปกท.ทส. ให้เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ในภาพรวมของ ทส. โดยกรมป่าไม้มี นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. ผู้แทน สจด. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้แทน สตน. และ สฟอ. เข้าร่วมการประชุม ด้วย ศอญ. ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มอบหมายให้ สทนช.เป็นหน่วยงานหลักรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำความรายงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นั้น โดยในส่วนของ ทส. ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งระบบ ปม. และ อส. จึงต้องจัดทำข้อมูลร่วมกันในภาพรวมของประเทศในการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมอบให้ สทนช. รวบรวมรายงาน ต่อไป
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตาดหมอกวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและส่งเสริมสุขภาพปี 2563" พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประสาน เอียดสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิ่งจากทั่วประเทศ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปิดท้ายข่าว...นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก   โดยมี  นายเจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ให้การต้อนรับ   และจัดคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ นำตรวจพื้นที่
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์