วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:22 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563, 08.09 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

ข่าวแรก…นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. ... ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. ... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. ... โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องดีๆ...นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม Video conference แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทุกสำนัก โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือที่ผ่านมาจนเกิดผลกระทบกับพื้นที่พี่น้องประชาชน อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้ทุกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เร่งสำรวจพื้นที่ที่เกิดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าที่รุนแรง ยากต่อการฟื้นฟูเองตามธรรมชาติและให้กำหนดพิกัดแปลงให้ชัดเจน เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการฟื้นฟูป่า โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่กรมป่าไม้ได้สนับสนุนงบประมาณในปีนี้ ร่วมลงพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูลักษณะประชาอาสาในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 622 เครือข่าย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยมีท่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563  ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์  เพื่อพิจารณาการออกกฎหมายลำดับรองทุกฉบับ ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด  โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานการประชุมฯ เรื่องพิจารณาประกอบไปด้วย  ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน , ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 250 ลิตร จากคุณประโภชฌ์ สภาวสุ  ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปิดท้ายข่าว...อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  โดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 3 (เกาะกระดาน) ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  (smart patrol) บนเกาะกระดานบริเวณอ่าวเนียง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯที่จม.5 ถ้ำผึ้ง สำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ของราษฎร จำนวน3แปลง บริเวณท้องที่ม.4 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง และนำส่งหนังสือปิดประกาศให้ผู้ใหญ่ กำนัน นายกอบต.ผู้นำภาคประชาชนที่ครอบครองที่ดินในเขต อช.เรียบร้อยแล้ว
 
 
ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์