วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:58 น.

กิจกรรม

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 06.25 น.

ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้มากยิ่งขึ้น

 


  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมคนพิการที่เป็นพนักงานของบริษัท ที่ทำงานทั้งในสถานประกอบการ และทำงานในชุมชน เพื่อให้คนพิการมีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้ สร้างความมั่นคงให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ โดยรับคนพิการเป็นพนักงานทำงานอยู่ในสถานประกอบการ และทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชน ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  ในจังหวัดต่างๆ  จัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ให้แก่พนักงานคนพิการของซีพีเอฟ และคนดูแลคนพิการ ขณะนี้จัดอบรมไปแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.เชียงราย จ.กาญจบุรี จ.ศรีสะเกษ และจ.นครราชสีมา  พร้อมเดินสายจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้อย่างเสมอภาค
 

“การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนพิการในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติงานและดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัย และมีความสุข บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเท่าเทียมในทุกมิติ” นายปริโสทัติกล่าว
 

ซีพีเอฟได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ โดยการจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยตรง  แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ตามแนวทางของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งทำประโยชน์ให้ชุมชน  เป็นไปตามพระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจ้างคนพิการทำงานรวมทั้งหมด 734 คน แบ่งออกเป็น จ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 186  คน และจัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวม 422 คน นอกจากนี้ ส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท อีก 126 คน  
 

 

นางนภารัตน์ รุ่งเรือง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.นนทบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ เยาวชนพิการทางสติปัญญา 8 คนทำงานกับซีพีเอฟตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆ และครอบครัว พลิกจากคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น มาเป็นกำลังหลักของบ้าน มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ช่วยให้พ่อแม่ไว้วางใจว่าลูกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น และชุมชนอีกด้วย
 

 

ซีพีเอฟยังได้ิดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการได้รับการปฏิบัติที่ดี อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเองมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและช่วยให้การดำเนินงานหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

จากความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมพึ่งตน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ในฐานะองค์กรเอกชนชั้นนำไทยที่มีแผนงานและจัดจ้างคนพิการทำงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ในงานวันคนพิการสากลที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา