วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:58 น.

กิจกรรม

มท.ติวเข้มรับบทบาท ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.33 น.

มท.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านอาเซียน จัดนิทรรศการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร “การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ AC”

วันนี้ (22 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และ บทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน” จัดโดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นประธานอาเซียนของไทย และการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

นายชรัส บุญณสะ กล่าวว่า ตนมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันนี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และในฐานะประธานอาเซียนประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอบอาเซียนทุกการประชุมในปีนี้ โดยการประชุมจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำอาเซียน สร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาเซียน และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบทบาทของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจด้านอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และพร้อมเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้แก่พี่น้องประชาชน และบุคลากรในสังกัด ได้รับรู้และรับทราบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการดำเนินงานด้านอาเซียนของกระทรวงมหาดไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดทำแผ่นภาพความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อแจกจ่ายให้กับอำเภอและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับการจัดงานนิทรรศการ “การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน” ในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนให้แก่บุคลากรในส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน โดยภายในงานนิทรรศการฯ ได้มีการจัดแสดงชุดความรู้ในหัวข้อ “การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” “บทบาทกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน” และ “ภาพรวมการจัดนิทรรศการอาเซียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ” รวมทั้งการจัดแสดงซุ้มอาหารว่างอาเซียน (ASEAN Cocktail Lunch) เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ทราบถึงอาหารประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ติดตั้งบริเวณฝั่งถนนบำรุงเมือง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

ท้ายนี้ นายชรัส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากวันนี้จะมีการจัดรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ ทั้งในบริเวณพื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการระดับกรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกระทรวงมหาดไทยและประชาชนผู้มาติดต่อหน่วยงาน ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง สอดรับตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นี้