วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:52 น.

กิจกรรม

CDF Charity Run 2019 พช.ชวนเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 15.50 น.

 

พช.ชวนเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” “CDF Charity Run 2019” ชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ในกิจกรรม “CDF Charity Run 2019” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สมัครผ่านทาง www.runlah.com

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับ ให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ เหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณา รับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนา เด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย กองทุนพัฒนา เด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด ถึง 6 ปี

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และ ผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้น เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ สำหรับใช้ในการจัด กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกด้วย”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้าย