วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:28 น.

กิจกรรม

เร่งสร้างนักพัฒนาธุรกิจชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2562, 19.09 น.

อธิบดี พช.ผุดไอเดียสร้าง “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน” พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสมรรถนะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน ให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารงาน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สู่การขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ภายใต้กลไกและบทบาทประชารัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง พัฒนาการจังหวัดและนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ จำนวนทั้งสิ้น 103 คน ที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแบ่งหมวดเนื้อหาการเรียนรู้ ออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 Happiness Strategy กลยุทธ์ในการสร้างความสุขกับชีวิตและการทำงาน หมวดที่ 2 Quality of Life การสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน หมวดที่ 3 Local Economy Happiness การสร้างความสุขให้กับชุมชน หมวดที่ 4 Innovative Creation การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

ในการนี้อธิบดีฯ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ 8 Changes in CDD” ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงไปสู่ ประชารัฐ Disruptive technology จิตอาสา คุณภาพมาตรฐาน ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนา Regulator ในกองทุน Image และ Excellent Organization และเน้นย้ำให้นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวดเร็วในยุค 4.0 มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็น “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ