วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 10:26 น.

กิจกรรม

มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล จัดโชว์ผลงานนักศึกษานิทรรศการเอกลักษณ์ไทย

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562, 19.35 น.

 

 

วันที่ 14 ก.ย. 62 ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ชาญณรงค์ ผาดจันทึก รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ "นิทรรศการเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 3"  มี อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ผู้ดำเนินโครงการ นักศึกษาและประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

 

 


นายชาญณรงค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 ได้มีการนำเสนอผลงานและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินโครงการนิทรรศการเอกลักษณ์ไทยครั้งนี้ โดยแสดงผลงาน ออกร้าน สาธิตงานฝีมือ และจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ของว่างแบบไทย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสี่ภาคให้กับบุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 30 ของสถานที่ศึกษา ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีความงาม รู้จักรับผิดชอบ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันการศึกษา ได้มีโครงการหรือพื้นที่ในการแสดงออกและสามารถถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการเรียนการสอนและเป็นการเผยแพร่ผลงานความสามารถของนักศึกษาและนำมาซึ่งการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของคณะฯและของทางมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น.