วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:14 น.

กิจกรรม

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 22.53 น.

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    

   

 

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 6 ต.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ที่ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานได้มีนายประวิทย์ มนัสปัญญากุล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน   ที่ชุมชนหมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจำนวนมาก

   

 

ด้านว่าที่ร้อยตรีพิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอคลองหลวง กล่าวว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนเป็นโครงการที่มุ่งสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งกำลังแพร่ระบาดในสังคมไทยและทวีความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆ โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาเป็นกองทุนขวัญถุงให้ อยู่ในชุมชนหมู่บ้านที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อที่ยึดเหนี่ยว ของคนไทย ตัวเรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สูงสุด ที่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านชุมชน ที่จะร่วมการกระจายยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคมความรู้รักสามัคคีการสร้างสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านชุมชน แบบสร้างพลังแห่งความดีร่วมกัน เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยแนวทางสันติ และในปีพศ. 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองคลองหลวงพิจารณาคัดเลือกชุมชนในพื้นที่เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุน แม่ของแผ่นดินโดยชุมชนทวีวัฒน์ 1 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้เข้ารับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาท

 

 

เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดินให้ ประชาชนในชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและพลังของชุมชนที่มีต่อสถาบันสำคัญของชาติเพื่อร่วมระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจการ ที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีความเสียสละการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน โดยชุมชนพรทวีวัฒน์ 1 ได้รับโอกาส ที่จะได้ร่วมกันสนองเบื้องพระยุคลบาทและสานต่อ พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเอาชนะยาเสพติด ด้วยพลังของคนในชุมชน โดยอาศัยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพลังในการดำเนินการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การที่ภาคราชการจะดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้องอาศัยการรวมพลังของทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลังจากชุมชนซึ่งเป็นพลังที่สำคัญยิ่ง ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้เพื่อชุมชนของเราโดยเฉพาะลูกหลาน ของเราในอนาคตจะได้ห่างไกลยาเสพติด

 

 

หน้าแรก » กิจกรรม