วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:20 น.

กิจกรรม

ประชุมร่วมกันเพื่อทำประชามติ โครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.15 น.

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 ที่หมู่ 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีการประชุมร่วมกันเพื่อทำประชามติ ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน

 

 

โดยมีพันเอกศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4, พันเอกไชยวัฒน์ โสดา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43, นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน, นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ, สักการียา หวังบิลหมัด นายกเทศมนตรี ต. บ้านหาร, สุนิ  บุญประการ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บ้านหาร

 

 

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า ลงพื้นที่มาสำรวจและพัฒนา โดยใช้คำว่า “หมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จะพัฒนา 5 หมวด 1. ด้านเศรษฐกิจ : เราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ชาวบ้าน คนที่อยู่ที่นี่ ใครก็ตาม ที่อยู่ในบ้านหลังคาเรือนนั่นมีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. ด้านสุขภาพ : บางบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง คนแก่คนชรา ที่เป็นโรคต่างๆ จะทำให้บุคคลเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น จากคนป่วยก็จะได้หาย จากคนที่ไม่ป่วยก็จะได้ไม่ต้องป่วย ทำให้สุขภาพแข็งแรงสุขอนามัยดี 3. ด้านสังคมชุมชน : เราจะนำองค์ความรู้ต่างๆ ของสถาบันของพระมหากษัตริย์เรื่องอของการทำงานที่แบ่งเป็นกลุ่มความสามัคคี และจะนำองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับชุมชนเข้ามาให้ทุกคนเรียนรู้ให้ทุกคนทราบและร่วมมือกัน เช่น ช่วยกันปลูกป่า  ช่วยกันพัฒนาถนน  เราเรียกว่าชุมชนและสังคม 4. ด้านความคิดสร้างสรรค์ : เราจะทำยังไงให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้ เช่น ประดิษฐ์รถไถนา ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าเอง ประดิษฐ์สิ่งของใช้ในบ้านได้เอง เราจะทำยังไงให้สิ่งสร้างสรรค์เหล่านั้นเกิดกับประชาชนหรือชาวบ้านของเราเองได้นี่คือสิ่งที่เราจะนำเข้ามาเราจะนำเอาความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อมาทดสอบประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้ท่านได้ต่อยอดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์

 


บรรยากาศภายในงานการลงประชามติ มีประชาชนเข้าร่วมประชุม 97 คน เสียงการลงประชามติเป็นเอกฉันท์ 97 เสียง ให้พัฒนาหมู่ 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ให้ที่อื่นๆอีกต่อไป เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ"หมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน”