วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:31 น.

กิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต5 มอบทุนการศึกษาบเด็กออทิสติก

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.38 น.


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต5 มอบทุนการศึกษาบเด็กออทิสติก
 

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 โดยมี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครองเด็ก เข้าร่วมพิธี
 


นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของผู้รับทุนฯ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรง มีพระเมตตาประทานทุน ให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล ในปีการศึกษานี้ ได้ทรงประทานทุนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าร่าชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กและเยาวชนพิการในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท

 นายภูสิต ฯ ได้กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานของท่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่านควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทุนสนับสนุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ระดับหนึ่ง เด็กและเยาวชนพิการ จะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลกันตลอดไป