วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 07:51 น.

กิจกรรม

กปน.จัดประชาพิจารณ์ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.39 น.

กปน. รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทาง  การพัฒนาองค์กร ชูทิศทางการทำงานสู่ความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน สร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านประปา  มท. 2 ย้ำ ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สานสัมพันธ์เพื่อความยั่งยืน” พร้อมทั้งให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ศ.ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร และ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ในฐานะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ตลอดจนคณะผู้บริหาร กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 400 คน เข้าร่วมงานงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับสื่อสาร วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานหลักของ กปน. ให้กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ และเข้าใจภารกิจขององค์กร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “4 ก้าวเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน (MWA Driving Sustainability)” จาก นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) นายธำรง บูรณะตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผู้แทนชุมชนและภาคธุรกิจ เพื่อนำเสนอทิศทางการทำงานของ กปน. สู่ความยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานประปา โดยการเพิ่มศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตก การเปลี่ยนท่อประปาใหม่กว่า 3,000 กิโลเมตรภายในปี 2564 การบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยการปรับปรุงระบบท่อประปา และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบริหารจัดการ การเตรียมการเพื่อรับมือภัยแล้ง การยกระดับมาตรฐานและการบริการงานประปา อาทิ พัฒนางานบริการตามมาตรฐาน GECC โครงการเชื่อมโยงระบบศูนย์การบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) การพัฒนาบริการรูปแบบดิจิทัล การเพิ่มขีดความสามารถสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับชุมชนต้นน้ำ การประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และบริการผู้ใช้น้ำด้วยความถูกต้องรวดเร็ว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาอย่างยาวนานถึง 52 ปี และยังช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยการไม่ปรับราคาค่าน้ำมากว่า 20 ปี แต่ในด้านการบริการ กปน. ไม่ได้หยุดพัฒนาเพื่อประชาชนตลอดมา สอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

ด้าน นายปริญญา กล่าวว่า ทิศทางการบริหารจัดการของ กปน. มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านประปาอย่างยั่งยืน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริการสาธารณะ ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และนำมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ในตอนท้าย กปน. ยังได้ฝากถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบ้าง แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน และสงวนต้นทุนน้ำของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด