วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15:27 น.

กิจกรรม

ผู้เข้าอบรม นยปส.11 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 13.16 น.
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 พร้อมนายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกํากับหลักสูตรฯ และคณะทำงานสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.11 ทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 ก.พ.63 โดยมีนายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานรุ่น นยปส.11 และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมกิจกรรม
 
สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมาฝึกฝนจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการนําหลักธรรมหลักการใช้คุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจตนเอง มีจิตใจ เกื้อกูล เกิดสมาธิ สติ ปัญญา สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตนเองกับสังคม และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันและเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ในวันที่ 13 ก.พ.63 ทางผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมรับศีลและรับฟังการแสดงธรรม เรื่อง “ใช้ชีวิตให้สตรองต้องครองด้วยสติ” โดยพระราชปัญญารังสี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวหิาร เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติพระกรรมฐาน เดินจงกรม และทำวัตรเย็นด้วย และในวันที่ 14 ก.พ.63 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการแสดงธรรม เรื่อง “การบริหารงานตามแนวพุทธธรรม”โดยพระครูศรีภาวนานุศาสก์ และฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน เดินจงกรมรอบบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมในช่วงเช้ามืดด้วย