วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:14 น.

กิจกรรม

โครงการพัฒนาเรือฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล

วันพฤหัสบดี ที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.54 น.

โครงการพัฒนาเรือฉุกเฉินสำหรับประชาชนในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เริ่มเข้าไปสำรวจพื้นที่ เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพบว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า สัญญาณโทรคมนาคม และการคมนาคม

 

เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการรักษา หรือการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน การติดต่อและการนำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเขตเมือง เป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้ป่วยบางรายมีอาการทรุดหนัก หรือเสียชีวิตระหว่างการนำส่ง

 

 

 

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสืบทอดพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาจุฬาภรณ์

 

 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ ดำเนินโครงการ วิจัย เรื่องการพัฒนาเรือฉุกเฉิน สำหรับประชาชนกลุ่มนี้ โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการลงพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ การลงพื้นที่ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 4) คือ ระหว่าง วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563   ในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ จัดทำสารคดี สัญญาณแห่งความหวัง
คนเหนือเขื่อน ep 2 

 

 

สารคดีเรื่องนี้สะท้อนเรื่องราวที่ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการ เพื่อเป้าหมายหลักคือ ทุกชีวิตต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สมดังพระปณิธานของ องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”.

หน้าแรก » กิจกรรม