วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:00 น.

กิจกรรม

นยปส.รุ่นที่ 11 จัดงานสัมมนา "ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI"

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.13 น.

นยปส.รุ่นที่ 11 จัดงานสัมมนา "ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI"

นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานผู้เข้าอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง ( นยปส.) รุ่นที่ 11 สถาบันการป้องกันและการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 11 ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” ในวันที่ 7 ส.ค.63 เวลา 08.00-14.30 น. ที่ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี โดยในการสัมมนานั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม &โปร่งใส ยุค 4.0” ส่วน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. บรรยายพิเศษในเรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI”          

นอกจากนี้กลุ่มวิชาการ ในฐานะตัวแทนผู้เข้าอบรม นำโดย  พล.ต.หญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล นายสุขสันต์ กิตติศุภกร พล.ร.ต.อำนวย ทองรอด นางจิตรา ชัยวิมล เตรียมนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” และยังมีการอภิปรายเรื่อง “องค์กรคุณธรรมโปร่งใส ยุค 4.0” โดยมีผู้แทนจาก กรมศุลกากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน และประชาชนรับทราบถึงแนวทางในการพัฒนา ITA ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามลักษณะของงานแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับค่า CPI ในอนาคตด้วย.