วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563 23:43 น.

กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติรวมใจภักดิ์รักชุมชนคนพระยาบันลือ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.27 น.

วันแม่แห่งชาติรวมใจภักดิ์รักชุมชนคนพระยาบันลือ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีทั้งตำบล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2563 พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รู้รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ” กระจายทุกพื้นที่ หวังสร้างสังคมดีทั้งตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 ชาวตำบลพระยาบันลือ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ของอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมความดี กำจัดวัชพืชคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ถนนสาธารณะ เก็บสิ่งปฏิกูลหน้าบ้านน่ามอง รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ขับเคลื่อนองคาพยพรูปแบบใหม่อันเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด มัสยิด และหน่วยงานราชการ ตามความตั้งใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่ ที่ต้องการยกระดับและพัฒนาตำบลพระยาบันลือเป็นตำบลต้นแบบ สร้างการตระหนักรู้ในสิทธิหน้าที่พลเมืองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป้าหมายให้เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมและสานต่ออย่างยั่งยืน โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายอำเภอลาดบัวหลวง และส่วนราชการในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตำบลคุณธรรม “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)” ตามแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน การศึกษา และชุมชนเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี