วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:35 น.

กิจกรรม

ซีพีเอฟ ชูโมเดล รร.เลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรแผนใหม่

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.05 น.

ซีพีเอฟ  ชูโมเดล รร.เลี้ยงไก่ไข่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรแผนใหม่และติดตามผลแบบออนไลน์ 

 


 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เดินหน้าเสริมแกร่ง  855 โรงเรียนในโครงการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้อาชีพเกษตรควบคู่กับการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ พร้อมยกระดับระบบติดตามผลการเลี้ยง
แบบออนไลน์มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเติบโตสมวัยทั้งร่างกายและสติปัญญา    

 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  เป็นความร่วมมือของ ซีพีเอฟ  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี  2532 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคไข่ไก่ อาหารโปรตีนคุณภาพ แก้ปัญหาทุพโภชนาการ  โรงเรียนมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและสามารถขยายผลการ
เรียนรู้สู่ชุมชน  ซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ พันธุ์ไก่ อาหารไก่  ให้แก่ทุกโรงเรียนในปี
แรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่และสัตวบาลให้ความรู้  คำแนะนำ และติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการ แก่คุณครูและนัก
เรียน   ซึ่งปัจจุบัน  มีพันธมิตรทั้งองค์กรและบริษัท ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร 
จำกัด(มหาชน)  หอการค้าญี่ปุ่น –กรุงเทพฯ  ร่วมผนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย 

 


 

โดยในวันนี้ (14 สิงหาคม 2563)  นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวินัยโตเจริญ นายอำเภอตาพระยา ผู้แทนเลขาธิการสพฐ.  คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2  เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียนลำดับที่ 778 ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน  โดยมี นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในพิธีส่งมอบและเปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นทางการ

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสระแก้วขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งถือว่าภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเติมเต็มให้เด็กในพื้นที่มีสุขภาพดี สมองดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และส่งเสริมนักเรียนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป


นายสมคิด วรรณลุกขี     รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ผู้บริโภค
ทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการร่วมบรรเทาปัญหาทุ
พโภชนาการในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในส่วนของ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ใช้
ความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครู เด็กนักเรียน และยังขยายผลไปถึงชุมชน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้เป็นอาชีพสร้างรายได้ 
และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

โครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านโภชนาการ  การเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพต่อไปได้ และเป็นการ
เสริมกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จะถูกนำส่งเข้าสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อขายให้โครงการอาหารกลางวันนัก
เรียน  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 

 

นอกจากนี้ ปัจจุบัน ซีพีเอฟได้พัฒนาระบบการติดตามผลการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน  โดยนำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอพพลิ
เคชั่น ไลน์ (Line) เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยงได้ทุกวัน อาทิ  จำนวนไก่และอาหาร จำนวนไก่ตายคัดทิ้ง    ผลผลิตไข่ไก่  ไก่ปลด  รายงานการ
เลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น โดยคุณครูและนักเรียนที่รับผิดชอบมีหน้าที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวและรายงานผ่านระบบไลน์
หรือกรณีที่โรงเรียนพบปัญหาในการเลี้ยง ก็สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าวได้ เพื่อซีพีเอฟจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญหรือสัตวบาลให้คำแนะนำได้ทันท่วงที
เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยปัจจุบันมีการนำระบบ CHATBOT ใช้กับทั้ง 855  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลและ
การรายงานข้อมูลเป็นอย่างดี  ช่วยให้สามารถติดตามการเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกัน ในแต่ละสัปดาห์ซีพีเอฟมีการส่งสัตวบาล ติดตาม ดูแลและ
ให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมาย
แก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริง 

 

“กว่า  30 ปีของการดำเนินโครงการ  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 855 แห่ง  เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารโปรตีนคุณภาพมากกว่า  150,000คน  สนับ
สนุนโรงเรียนเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาอย่างสมวัย และเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพของคนในชุมชนต่อไป"นายสม
คิดกล่าว 

 

ด้าน นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล  กล่าวว่า  โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหาร
โปรตีนไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักทำงานร่วมกัน มองประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนที่เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงไก่ไข่ของซีพีเอฟให้คำแนะนำ  เป็นการยก
ระดับความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ซีพีเอฟถ่ายทอดให้แก่คุณครูและนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังถ่ายทอดให้แก่
โรงเรียนใกล้เคียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการจัดการด้านธุรกิจ อาทิ รู้จักคำนวณต้นทุนไก่ อาหารไก่ หรือผล
ผลิตไข่ไก่ที่ส่งเข้าสหกรณ์เพื่อขายต่อไปยังโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนรู้จักคำนวณเรื่องต้นทุน กำไร เป็นการวางแผนธุรกิจที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้