วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:50 น.

กิจกรรม

“ทีโอที” ชู “ห้องสมุดมีชีวิต” สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.55 น.

“ทีโอที” ใส่ใจดูแล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลแก่เยาวชนไทยผ่าน “ห้องสมุดมีชีวิต”

วันที่ 17 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ TOT CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน หนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยมี นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5 พร้อมจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยกระดับสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา โดยมี นางสาวอรุณวรรณ เชตุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานีเป็นผู้รับมอบ

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน TOT CSR ประจำปี 2563 ของ ทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยTOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โดย ทีโอที มีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดแบบแผนตัวชี้วัดระดับสากล หรือ SDGs ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือในสหประชาชาติ และ ทีโอที ได้นำมาปรับใช้ เพราะมีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ในด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง

โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563-2567ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

นายยอดพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล หรือ ห้องสมุดมีชีวิต ในปี​ 2563 นี้ เป็นปีที่ 5 โดยได้ทำการคัดเลือก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก ซึ่งมีการส่งมอบฯ ในวันนี้ และ โรงเรียนบางไทรวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการส่งมอบในวันที่ 23 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใน“ห้องสมุดมีชีวิต” ของโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ค้นคว้า 4 เครื่อง โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ติดตั้งโทรทัศน์ สำหรับให้นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนสร้างความน่าสนใจในการใช้งานในรูปแบบสื่อผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้จากห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ได้ รวมทั้งเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับกล้อง CCTV ของ ทีโอที เพื่อบันทึกการเข้าออกห้องสมุดเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้าใช้งานนอกจากนั้น ทีโอที ยังได้ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต โดยเพิ่มโต๊ะเก้าอี้ จัดวางชั้นวางหนังสืออย่างเป็นหมวดหมู่ ทำการปูพื้นโฟมสำหรับนั่งในโซนเด็กเล็กพร้อมชั้นวางของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก จัดเตรียมกล่องใส่ของเล่นให้เป็นระเบียบ พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย ดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน จัดหาถาดหลุมสำหรับใส่อาหาร ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ที่ร่วมกันเสริมสร้างโอกาสที่ดีขึ้น ให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการลงมือปฎิบัติจริงโดยจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี สำหรับใช้ภายในโรงเรียนและสำหรับผู้สนใจอีกด้วย

โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก เป็นโรงเรียนในสังกัด​สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2477 เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย พระญาณนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี เปิดการเรียนการสอนมาถึงปัจจุบัน กว่า 86 ปี โดยมีพระครูปริยัติโพธสุนทร เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรียนรวม 343 มีคุณครู 18 คน โดยทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนจัดทำโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการด้านสุขอนามัย ในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว

หน้าแรก » กิจกรรม