วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:46 น.

กิจกรรม

องค์การสวนสัตว์ฯ-อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิฯ ลงนามร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.04 น.
วันที่ 22 กรกฏาคม 2564  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการตรวจสอบ กาวิเคราะห์คุณภาพ การรับรองคุณภาพและมาตราฐานความปลอด ภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ นักท่องเที่ยว และอาหารสัตว์ในสวนสัตว์ ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ. ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว และสัตว์ในสวนสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฎิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจสำหรับทั้งสองหน่วยงาน

หน้าแรก » กิจกรรม