วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:29 น.

กิจกรรม

ททท.ชู “เมืองรองต้องไปน่าน” ปลุกท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าภัยโควิด

วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.37 น.

ททท.เมืองน่าน จับมือสมาคมผู้ประกอบการฯจัดเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021กระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดน่าน หวังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 4.7 ล้านบาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่านจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 นำผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 รายร่วมเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale)กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่านโดยมีพันธมิตรสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้

นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่านกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศคลี่คลายรัฐบาลได้ผ่อนคลายข้อจำกัด มาตรการป้องกัน และการควบคุมโรค รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อมกับด้านสุขอนามัยที่รู้จักกันดีในชื่อมาตรฐาน SHA และ SHA Plus  ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่านมีแผนงานส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการเที่ยวเมืองรองต้องไปน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเมืองรองเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชม และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว ที่มีแนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรายได้สูง ส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล การดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชมชน

ททท.สำนักงานน่าน ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน (สธน.) และสายการบินไทยสมายด์ กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องไปน่าน” Trade Meet 2021 ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว (Travel Agent) จำนวน 30 ราย ในฐานะผู้ซื้อ (Buyers) มาพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประกอบด้วย ชมรมที่พัก ชมรมรถเช่า ชมรมร้านอาหาร ท่องเที่ยวชุมชน Cluster เครื่องเงิน Cluster ผ้าทอ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ของฝาก ของที่ระลึก) สายการบินไทยสมายด์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ในฐานะผู้ขาย (Sellers) เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้ สนท.ยังได้ใช้โอกาสนี้เดินทางสำรวจสินค้าและบริการ สถานประกอบการ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมของจังหวัดน่าน สามารถนำไปออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางใหม่ๆ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (เมืองรอง) ได้อย่างมั่นใจ

ททท. สำนักงานน่าน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยให้สามารถต่อยอดขยายผลด้านการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สมาชิก สนท.จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เสนอขาย Package ให้กับนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (เมืองรอง) เพิ่มขึ้นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 คน (PAX) และสามารถรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่าน ไม่ต่ำกว่า 4,719,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) อีกทั้งการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวภายใต้พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจังหวัดน่านมีศักยภาพความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงด้วย