วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:58 น.

กิจกรรม

กกต. มอบของที่ระลึก รองนายกฯ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เสริมสร้างความรู้ พตส. 12

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 17.38 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบของที่ระลึกให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิชาในหมวดที่ 5 “ประเด็นร่วมสมัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีมุมมองที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านในแง่มุมต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร