วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 15:58 น.

เศรษฐกิจ

ทช.ปรับปรุงถ.สายกพ.3002 รับขนส่งสินค้าเกษตร

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 11.25 น.

ทช.ปรับปรุงถ.สายกพ.3002 รับขนส่งสินค้าเกษตร

       

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100)– เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร,โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 เชื่อมระหว่างอำเภอโกสัมพี อำเภอเมือง และเชื่อมหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกผลผลิตอ้อยเดินทางเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางลัด - ทางเลี่ยง ช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ ช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรของสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) ช่วงการเดินทางระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับ จังหวัดตาก ได้อีกด้วย 
           

“เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป - มาให้ได้รับความสะดวก ในการเดินทางช่วงเทศกาล และสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ปลายทาง ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย กพ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 (กม.ที่ 24+100) – เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี ลานดอกไม้และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร, โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการซ่อมผิวทางฯ 23.990 ล้านบาท ซึ่งได้นำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม จำนวน 23.930 ตัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว”นายมานพ กล่าว