วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 06:05 น.

เศรษฐกิจ

กฟน.ปั้นช่างไฟฟ้ามืออาชีพตามมาตรฐาน

วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 18.05 น.
กฟน.ปั้นช่างไฟฟ้ามืออาชีพตามมาตรฐาน
 
กฟน. สร้างช่างไฟฟ้ามืออาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมรายได้ ความเข้มแข็งชุมชน
 
 
นางปิยนุช เฟื่องพูลนุช ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเพื่อประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ อาคารฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
 
 
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย สร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที 
ดังนั้นMEA จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะจัดการอบรมฯ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ให้บริการของ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 
ทั้งนี้ MEA จะจัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในปี 2563 อย่างต่อเนื่องฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2256 3000 ต่อ 4592 หรือ 0 2256 3593 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์