วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:43 น.

เศรษฐกิจ

รถไฟปลื้มได้รับคะแนนความโปร่งใสสูงสุดต่อเนื่อง2ปี

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 10.40 น.

รถไฟปลื้มได้รับคะแนนความโปร่งใสสูงสุดต่อเนื่อง2ปี


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้รับการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 86.83 คะแนน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์คะแนนระดับสูง 2 ปีติดต่อกัน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน “การได้รับการประกาศคะแนนประเมินในระดับสูงครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถขององค์กร โดยมีการยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน การให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการภายใน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งตามหลักของธรรมาภิบาล ตลอดจนได้ส่งเสริมการสร้างกลไกด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสร้างความโปร่งใส และมีส่วนในการดูแลรับผิดชอบสังคม”
             

นายเอกรัช กล่าวว่า ในปี 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินแนวทางขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อให้บุคลากรทุกระดับภายในการรถไฟฯถือปฏิบัติ ใน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
           

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้กำหนดแผนปฏิบัติงานโดยกำหนด 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟฯ ยังพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ความเป็นธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการบริการที่ดีให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป