วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:35 น.

เศรษฐกิจ

ปลัดคค.มอบทุนการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการประจำปี

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.22 น.

ปลัดคค.มอบทุนการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการประจำปี

         

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกระทรวงคมนาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายกมล หมั่นทำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ร่วมพิธี ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาบุตรติดต่อกันเป็นเวลา 26 ปี
             

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร อันจะนำไปสู่จิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์ราชการยิ่งขึ้น ซึ่งคณะอนุกรรมการสงเคราะห์สมาชิกได้พิจารณากำหนดทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เป็น 5 ระดับชั้นเรียน ได้แก่ ทุนการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุนการในศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รวมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ปวช. และ ปวส.) และทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
และได้พิจารณากำหนดประเภทของทุนการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาบุตรเรียนดีทั่วไป ซึ่งบุตรของสมาชิกที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ต้องมีผลการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ร้อยละ 70 หรือสอบได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป ระดับชั้นอุดมศึกษาต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จะไม่กำหนดคะแนนผลการศึกษา
           

โดยมีผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 51 ราย ทุนการศึกษาบุตรเรียนดีเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ย 4.00 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรเรียนดีเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 ราย และทุนการศึกษาบุตรเรียนดีเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ย 3.50 – 3.99 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรเรียนดีเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 ราย