วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:48 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคม มอบขร.ทำแผนระบบรางของไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 19.56 น.

คมนาคม มอบขร.ทำแผนระบบรางของไทย
 

 

 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ซึ่ง คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ โดยเห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข. )และ กรมขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ตามผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามมติที่ประชุม คจร. จากนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกันเป็นระยะ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ดำเนินการเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตและการประกอบรถไฟในไทยอย่างต่อเนื่อง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย Thai First คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน พร้อมมีข้อสั่งการให้ ขร. พิจารณาปรับระยะเวลาดำเนินการตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้เร็วขึ้น ซึ่งเดิมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเวลา และเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ ระหว่างปี 2563 – 2568 (6 ปี) ปรับให้เร็วขึ้นเป็น 2563 – 2566 (4 ปี) เพื่อให้ทันกับความต้องการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราง เช่น รฟท. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมเห็นควรใช้แผนระยะ 4 ปี ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนัก ขณะเดียวกันให้พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมระบบรางฯ ให้มีศักยภาพรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงตามแผนเดิม รวมทั้งมีมติให้เสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบรางของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ ขร. จัด Market Sounding เพื่อสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชนที่จะลงทุนด้านระบบราง จัดทำรายละเอียดของแผนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนอีกครั้ง

 

 

  นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ เป็นเรื่องสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมลงทุนด้านระบบรางจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในระยะยาวต้องวางแผนทั้งการซ่อมบำรุง การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการลงทุนด้านระบบราง อยากให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางฯ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง รองรับความต้องการของภาครัฐ โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ขร. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านระบบรางของประเทศ ให้ BOI ประกอบการพิจารณากำหนดเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประเภทกิจการผลิตและซ่อมรถไฟไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมระบบรางสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงมาตรฐานเทคโนโลยี กลไกภาครัฐ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคคลากรทางด้านระบบราง เนื่องจากตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ระยะ 20 ปี (M-Map) ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนการจัดหารถจักรของ รฟท. พ.ศ.2562 มีการประมาณการจำนวนตู้รถไฟในประเทศไทยรวม 11,927 ตู้ โดยต้องวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตบุคลากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางฯ ต่อไปในอนาคต