วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09:05 น.

เศรษฐกิจ

เจ้าท่ามอบสิทธิลดหย่อนค่าตั๋วเรือผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 20.13 น.

เจ้าท่ามอบสิทธิลดหย่อนค่าตั๋วเรือผู้สูงอายุ

           

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมเจ้าท่า กับ ผู้ประกอบการ โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณลานร่มไทร กรมเจ้าท่าตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11(6) ได้กำหนดให้มีการช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมนั้น กรมเจ้าท่า จึงได้ระบุเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือให้แก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และตลอดเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิและออกบัตรให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้แสดงสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุดังกล่าวที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าโดยสาร สามารถใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
           

ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่มีผู้มีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารทั้งสิ้น 8,780 ราย ซึ่งจากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,061,753 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมเจ้าท่าจึงปรับปรุงรูปแบบการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง เช่น เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เรือกลเดินประจำทาง โดยไม่ต้องใช้บัตรลดหย่อนค่าโดยสารที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งบัตรลดหย่อนค่าโดยสารมีอายุ 5 ปี ผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาทำบัตรใหม่เมื่อครบกำหนด