วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:56 น.

เศรษฐกิจ

“ถาวร”มอบ 8นโยบายบริหารงานบวท.

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.55 น.

“ถาวร”มอบ 8นโยบายบริหารงานบวท.

       

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหารบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) โดยมีทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารจราจรทางอากาศ : ต้องมีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานการให้บริการ และมีคุณภาพสูงสุดในทุกท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศให้ทันสมัย เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ตรงตามเวลา และทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ /2.ด้านการบริการระบบสื่อสาร : เป็นผู้นำด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย โดยพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือการสื่อสารให้ทันสมัย และในสถานการณ์ปัจจุบัน เทียบเท่าประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ /3.ด้านการบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ : พัฒนาแผนที่เดินอากาศให้มีมาตรฐาน และทันสถานการณ์ โดยเสนอแนวเส้นทางเดินอากาศที่เป็นประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และปลอดภัย ให้แก่ ICAO เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนที่เดินอากาศที่มีมาตรฐานขึ้น
         

4. ด้านการบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน : ประสานงานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น
/5.ด้านการค้นหาและกู้ภัย : เตรียมพร้อม รับมือกับเหตุภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการสร้างความตระหนัก และฝึกซ้อม การค้นหา เตือนภัย กู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 6.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร : บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างเต็มความสามารถ และให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมสนับสนุน และส่งเสริมให้สร้างผลงานนวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมการบินของประเทศ 7.ด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กองทัพอากาศ ให้ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บวท. อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้โดรนเชิงพาณิชย์ในอนาคต /และ 8.ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ : บริหารงานด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดการแข่งขันที่คุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล