วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 18:18 น.

เศรษฐกิจ

“ศักดิ์สยาม”คุมเข้มผู้รับเหมาต้องทำตามสัญญา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.16 น.
“ศักดิ์สยาม”คุมเข้มผู้รับเหมาต้องทำตามสัญญา
 
         
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คมนาคมขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหาค่าเดินทาง ค่าครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมาในรอบ 5 เดือน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการสำคัญขนาดใหญ่เสร็จสมบูรณ์
           
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทเคร่งครัดการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างเข้มงวด โดยมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท ไปศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกันสัญญาการซ่อมบำรุงถนนในกรณีเกิดการชำรุดที่อยู่ระหว่างการรับประกันจากกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น ซึ่งตามระเบียบเดิม จะมีการรับประกันงานซ่อมบำรุงรักษาถนนเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จกรมทางหลวงชนบทจะทำการตรวจสภาพทางทุก 3 เดือน หากพบความเสียหายระหว่างการรับประกันผู้รับเหมาต้องเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมทันทีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน แต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเมื่อใกล้ครบระยะเวลาค้ำประกันในปีที่ 2 เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์ในการประมูลโครงการอื่นๆ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐและประชาชน ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทต้องไปศึกษาระเบียบกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น นำเงินค้ำประกันสัญญาร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้างมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายแทน หรือปรับผู้รับเหมารายดังกล่าวขึ้นบัญชีดำเป็นผู้รับจ้างทิ้งงานแทน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ปัจจุบันขึ้นบัญชีรับงานกับกรมทางหลวงชนบทอยู่ประมาณ 400 ราย
             
ส่วนความคืบหน้านโยบายการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ว่า ในปี 2563 กรมทางหลวงชนบท จะนำยางพารามาใช้ในงานถนนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบประสิทธิภาพ Rubber fender barrier ที่ประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าจะได้ผลสรุปการทดสอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตามในการอนาคตจะไม่มีการก่อสร้างเกาะกลางแบบเกาะหญ้าโดยจะใช้ Rubber fender barrier มาทำเกาะกลางแทนเพื่อความปลอดภัย