วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15:47 น.

เศรษฐกิจ

ไทยยืนหนึ่งศูนย์กลางมาตรฐานไมซ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 23.19 น.

ไทยยืนหนึ่งศูนย์กลางมาตรฐานไมซ์ เร่งเป้าหมายเป็น “สถาบันองค์ความรู้ไมซ์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยในงาน MICE Standards Day 2020 ว่านอกเหนือจากการดึงงาน (WIN) ประชาสัมพันธ์ (PROMOTE) ยังมีอีกพันธกิจสำคัญ คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (DEVELOP) เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์แห่งอาเซียน เป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียด้วยมาตรฐานสากล และเป็นผู้นำของการจัดงานอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น ทีเส็บ จึงตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทย จัดตั้ง “ASEAN MICE Institute” เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ กำหนด รับรองมาตรฐานต่างๆ รวมถึงออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ทั้งระดับบุคคล และองค์กรให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยบริหารงานและอยู่ภายใต้การกำกับของทีเส็บ เป็นสถาบันที่ให้องค์ความรู้ไมซ์แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยและอาเซียนแก่บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์

ปัจจุบัน ทีเส็บพัฒนามาตรฐานต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) รวมทั้งสิ้น 453 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 397 แห่ง มีจำนวน 1,083 ห้อง ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 25 แห่ง มีจำนวน 29 ฮอล์ล และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 31 แห่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ประเภทห้องประชุมทั้งสิ้น 53 แห่ง มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน  หรือ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 20 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์อย่างมืออาชีพ (MICE Professionals) จำนวน 941 ท่าน MICE Coach กว่า 900 ท่าน และชมรมเยาวชนไมซ์ (Student Chapter) จำนวน 17 มหาวิทยาลัย 241 ท่าน

ซึ่งแผนพัฒนามาตรฐานไมซ์ ระยะ 5 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2563-2567) ทีเส็บมุ่งเป้าสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน และจะเริ่มดำเนินการในปีนี้ คือ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การสื่อสารมาตรฐานร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้ใช้บริการในการทำประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสถานที่จัดงาน และสร้างผู้ประกอบการไมซ์ อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ผ่านการรับรองมาตรฐานในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ล่าสุดทีเส็บยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการนำสถานที่ที่สามารถให้บริการพื้นที่การจัดงาน หรือชุมชนที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการขยายจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานรับรองครอบคลุมในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวทั้งในเขตทหารและชุมชนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายการจัดงานไมซ์สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน