วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:00 น.

เศรษฐกิจ

รัฐจ่ายเงินรอบแรกช่วยชาวไร่อ้อย

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.04 น.
รัฐจ่ายเงินรอบแรกช่วยชาวไร่อ้อย 
 
รัฐบาลจ่ายเงินรอบแรก ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย คาดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้
 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายน 2563
 
นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 รอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้นโยบายไว้ ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือในรอบแรก จำนวน 73,203,956 ตัน มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรก จำนวน 187,885 ราย เป็นจำนวนเงิน 9,618,510,211 บาท สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอแก้ไขข้อมูลผ่านระบบไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ธ.ก.ส. จำนวน 1,134 ราย โดยคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบที่สองประมาณเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 นี้
 
นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวปิดท้ายว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว” กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ให้รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ตรวจสอบร่วมกับ ธกส. เพื่อเบิกจ่ายต่อไป