วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:19 น.

เศรษฐกิจ

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 16.57 น.

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน

 
 
MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน วัดสลุด วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ วัดประชาระบือธรรม และมัสยิดอัตตักก์วา
 
 
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ วัดสลุด อ.บางพลี, วัดแจ้งสิริสัมพันธ์ นนทบุรี, วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 และมัสยิดอัตตักก์วา ถ.ประชาอุทิศ
 
 
โดยการออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดสลุด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ MEA ได้ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายพัดลมอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมอุตสาหกรรม สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ อปุกรณ์กีฬา โคมไฟโซลาร์เซลล์ ถุงยังชีพให้กับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนวัดสลุด และตัวแทนชมุชนใกล้เคียง 3 ชุมชน และยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท อีกด้วย 
 
 
ในส่วนของการออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดย MEA ได้เข้าไปมอบทุนการศึกษา สื่อโสตทัศนูปกรณ์อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ พร้อมทั้งถวายปัจจัย และร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนารอบพระอุโบสถ โรงเรียน และชุมชน รวมถึงแจกถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
 
 
ขณะเดียวกัน MEA ยังได้ออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 ได้มอบเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ มอบหลอดไฟ LED มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ติดตั้งสายดินสำหรับตู้น้ำดื่ม ดูแลงานติดตั้งแผงเมนสวิตช์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้แก่วัด ชุมชน และโรงเรียน อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณรอบวัดประชาระบือธรรม รวมถึงแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ชาวชุมชน
 
 
ทั้งนี้ทางด้านการออกหน่วยบริการชุมชน ณ มัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) MEA ได้เข้าไปมอบหลอดไฟและชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงให้กับมัสยิด และมอบชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ให้กับโรงเรียนมัมบะอิลอิสลาม (มูลนิธิ) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ ๆ บริเวณมัสยิดอัตตักก์วา (บางมด) ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ระสายไฟฟ้า ปรับปรุงสายขึ้น-ลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า รวมถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารภายในชุมชน และแจกอาหาร-เครื่องดื่ม ให้กับชาวชุมชนมัสยิดอัตตักก์วา
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living