วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 16:52 น.

เศรษฐกิจ

สานต่อบ้านเบอร์ 5 ปั้นชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 10.16 น.

สานต่อบ้านเบอร์ 5 ปั้นชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่

 
‘บ้าน’ จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความสุข สร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับผู้อยู่อาศัย แนวคิดการพัฒนาบ้านในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นทั้งการพัฒนารูปแบบบ้านและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยควบคู่กันไป
 
‘บ้านเบอร์ 5’ อยู่สบาย ลดรายจ่าย
 
บ้านเบอร์ 5 ในโครงการเคหะชุมชนฯ บ่อวิน ระยะที่ 2 
 
บ้านเบอร์ 5 เป็นโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยสร้างใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้เป็นต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขในการอยู่บ้านมากขึ้น ด้วยการออกแบบที่พึ่งพาธรรมชาติ เน้น  ช่องแสง การระบายอากาศ ทิศทางลม รวมถึงเลือกวัสดุผนังและหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อนทำให้บ้านเย็นสบาย อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ทำงานน้อยลง ยิ่งช่วยประหยัดค่าไฟ โดยพบว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการนำร่องทั้ง 14 โครงการ สามารถลดรายจ่ายได้ถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 14.4 ล้านบาทต่อปี ช่วยชาติประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงปีละ 3.6 ล้านหน่วย และช่วยโลกด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ถึง   ปีละ 1,800 ตัน 
 
 
ปั้น ‘ชุมชนอัจฉริยะ’ น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
จากความสำเร็จของโครงการบ้านเบอร์ 5 ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันต่อยอดพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิมสู่ชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ด้านความมั่นคงของระบบนิเวศ มีอากาศและน้ำที่สะอาด การอนุรักษ์พลังงาน ด้านสุขภาวะทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีบริการด้านสุขภาพที่เพียงพอ และด้านการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคนในชุมชนต่อการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
 
สำหรับ กฟผ. ได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วยบริหารจัดการพลังงาน ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำ อากาศ และการจัดการขยะให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย อาทิ การติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เพื่อแสดงการใช้พลังงานผ่านแอพพลิเคชั่นให้คนในชุมชนรับรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 การนำโซลาร์เซลล์มาใช้กับระบบส่องสว่าง ปั๊มน้ำ และเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ซึ่งจะเริ่มนำร่องในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง(นิติ1) จ.สมุทรปราการ
 
 
 
นอกจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่แล้ว การดูแลด้านเศรษฐกิจปากท้องของคนในชุมชนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน โดยจะดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพที่น่าสนใจ เรียนรู้ง่าย และทำได้เร็วผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ เช่น การทำอาหาร งานประดิษฐ์ต่าง ๆ และนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดนัดสินค้าชุมชน ตลาดนัดเอนจี้ของดีทั่วไทยซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ของ กฟผ. และช่องทางออนไลน์ของ กคช.
 
 
โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง (นิติ1) ที่จะนำร่องชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
 
การเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ กฟผ. ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน