วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:50 น.

เศรษฐกิจ

ปลัดคค.เน้นย้ำบูรณาการความปลอดภัยทางถนน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.57 น.

ปลัดคค.เน้นย้ำบูรณาการความปลอดภัยทางถนน

         

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนน “วิกฤตอุบัติเหตุยานพาหนะ 2 ล้อ”ว่าได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน และร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รวมถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุของพาหนะ 2 ล้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รวมถึงความรุนแรงบนถนน และแนวทางการบรรเทาหรือลดผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนในการเดินทางด้วยยานพาหนะ 2 ล้อ และบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค วิธีการที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่ง ศปภ.คค. จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการ และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
           

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดย ศปภ.คค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กระทรวงฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการและสั่งการด้านความปลอดภัยคมนาคม โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ ได้แก่ นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย รองศาสตราจารย์ ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมการเสวนาหัวข้อ สถานการณ์อุบัติเหตุรถ 2 ล้อบนท้องถนนของประเทศไทย