วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:09 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคม เร่งทำงบปี 65 หนุนเดินโครงการไม่สะดุด

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.37 น.
คมนาคม เร่งทำงบปี 65 หนุนเดินโครงการไม่สะดุด 
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานการประชุม ว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2565 ของ 9 กระทรวง 33 หน่วยงาน ภายในกรอบวงเงิน 327,174.2039 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 11 หน่วยงาน วงเงิน 325,880.5786 ล้านบาท ทั้งนี้ นายอนุทิน  ได้เน้นย้ำว่าให้การจัดทำโครงการของแต่ละหน่วยงานกระจายคลอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส รวมทั้งกำชับให้ดำเนินแผนงานโครงการ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอกรอบวงเงินตามที่ได้มีมติเห็นชอบ ไปยังสำนักงบประมาณในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณต่อไป โดยมี 2 เป้าหมายสำคัญ คือโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป้าหมายที่ 2 คือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวก ทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
 
สำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
“การเสนอของบประมาณดังกล่าวขั้นตอนต่อไป กระทรวงคมนาคมจะเสนอต่อที่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ก่อนเสนอพิจารณาและส่งเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยรายละเอียดแผนทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุและอนุมัติงบประมาณต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขงบประมาณที่เสนอไปนั้นอาจจะได้ไม่ครบตามแผน แต่มั่นใจว่าน่าจะได้รับการอนุมัติประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 โดยจะสามารถสรุปรายละเอียดได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้เพื่อนำเสนอต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังขาด2-3หน่วยที่ต้องสรุปอีกครั้ง สำหรับการดำเนินการโครงการของกระทรวงคมนาคมนั้น จะเน้นหนักแผนให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นสำคัญ”  นายศักดิ์สยาม กล่าว